Anti-Newcastle Hastalığı Aşısının Köpeklerde Gençlik Hastalığı Tedavisi Için Kullanımının Değerlendirmesi

Mohammad Arbabi (1), Ali Asghar Sarchahi (2), Hadi Mohebalian (3)
(1)Ferdowsi University of Mashhad Faculty of Veterinary Medicine
(2)Ferdowsi University of Mashhad
(3)Ferdowsi University of Mashhad Faculty of Veterinary Medicine
Özet: Köpekte gençlik hastalığı, köpekler ve diğer karasal etoburlar için ciddi derecede ölümcül ve neredeyse tedavisi olmayan viral bir hastalıktır. Bu çalışma köpek gençlik hastalığını yeni bir yöntem ile tedavi etmeyi amaçladı. 10 ve 12 aylık, 31 ile 33 kg ağırlığında iki sağlıklı, erkek melez köpek hazırlandı. 1000 dozluk bir Newcastle hastalığı aşısı (Lastota tipi) 6 miligramlık normal salin içinde sulandırılıp 3 miligramı her bir köpeğin kafa kısmına enjekte edildi. 11 saat sonra, köpeklere anestezi verildi ve kan hacimlerinin %20’si alındı. Kan serumu ayrıştırıldı ve köpek gençlik hastalığı olduğu şüphelenilen köpekleri tedavi etmek için anti-Newcastle hastalığı aşı serumu (ANHAS) olarak kullanıldı. Sonunda RT-PCR ile gençlik hastalığı teşhisi konulan köpekler şu 7 tedavi grubunda gruplandırılmıştır: 1- ANHAS-; 2-ANHAS+Kotrimoksazol; 3-ANHAS+Penisilin-Gentamisin; 7-Sefazolin-Amikasin. Daha sonrasında, köpeklerin ölüm oranı, gençlik hastalığı ve cinsiyet arasındaki bağlantı, tür, yaş ve gençlik hastalığının hematolojik faktörler üzerindeki etkileri ve önemli belirtiler değerlendirildi. ANHAS+Kotrimoksazol ve ANHAS+Sefazolin-Amikasin grubundaki iyileşme oranı ANHAS grubundan daha fazlaydı (P<0.05). Gençlik hastası pozitif olan ve negatif olan köpekler arasındaki ölüm oranında da ayrıca belirgin bir fark vardı. ANHAS’ın gençlik hastalığı tedavisinde tek başına hiçbir etkisi olmamasına rağmen, kotrimoksazol veya sefazolin+amikasin gibi bazı antibiyotiklerle birlikte, yalnızca antibiyotik kullanımına kıyasla iyileşme oranını önemli derecede artırdığı sonucuna varıldı. Giriş: Köpek gençlik hastalığı (KGH) bir köpek gençlik hastalığı virüsü (KGHV) tarafından oluşan ölümcül bir hastalıktır. Köpeklerde kuduzdan sonra en ölümcül viral hastalıktır (Latha vd. 2007). KGH Paramyxoviridae kaynaklı Morbillivirus cinsi aileye aittir ve insan kızamık virüsü (İKV) ile antijenik olarak ilişkilidir. (Hall vd. 1980; Taylor vd. 1991). Farklı olarak sinir sistemine daha fazla tropizme sahiptir (Greene 2012) ve köpeklerin yarısında ensefalomiyeliteye neden olur (Appel ve Gillespie 1972; Mamaev vd. 1996). Şu anda, KGH’na karşı herhangi bir spesifik antiviral tedavi yok (Latha vd. 2007) ve yalnızca sıvı, antibiyotik ve kortikosteroid terapisini de içinde bulunduran destekleyici tedaviler mevcut. Köpek destekleyici tedavi ile iyileşebilse bile, sinirsel belirtilerin prognozu zayıf ve semptomlar genelde kalıcı, bu yüzden de sıklıkla ötenazi öneriliyor. Nörolojik semptomlar olmasa bile, hayvanı gelecekte etkileyebilecek olan komplikasyonlar hakkında hasta sahibi uyarılmalıdır. (Greene 2012). Sonuç olarak, ölüm oranı ve komplikasyonları düşürmeye yönelik etkili tedavi yöntemleri bulmak gereklidir. Lancaster ABD’de bir özel sektör veterineri olan Dr. Sears, gençlik hastalığını tedavi etmek için anti-Newcastle serumunu kullandı. Bu yöntemde, Newcastle hastalığının aşısı bağışçı bir köpeğe enjekte edildi ve 10-12 saat kadar sonra köpeğin serumu hazırlandı ve gençlik hastalığı olan köpeklere deri altından enjekte edildi. Dr. Sears bu tedavinin oldukça etkili olduğunu ve gençlik hastalığı olan nörolojik semptomlu hastalarda bile iyileşme oranını artırdığını keşfetti. Bu yöntemde, anti-Newcastle hastalığı aşısı serumu ile kesin tedavi tekniği belirsiz. Şüphesiz, antikorlar bu tedavide herhangi bir yere sahip değil çünkü aşının enjekte edilmesinden sonra bağışçı köpekte 10 ile 12 saat içinde oluşmadıkları, onun yerine kanda gözükmelerinin iki hafta kadar da aldığı gözlemlendi. Bu yöntemde, bir dizi bilinmeyen sitokinin ani bir bağışıklık tepkisi tetiklerken, gençlik hastalığını hızlı bir şekilde yok ederek bağışıklık sistemini uyardığı varsayıldı (Sears 2009). Çeşitli deneysel klinik raporlara rağmen, gençlik hastalığının anti-Newcastle hastalığı aşı serumu ile tedavisi üzerine kesin bilimsel bir rapor bulunmamaktadır. Bu yüzden, bu çalışmada Newcastle hastalığı aşı serumunun gençlik hastalığının tedavisindeki etkileri incelenmiştir. Materyal ve Yöntemler Bu çalışma protokolü veterinerlik fakültesi araştırması kurulu tarafından değerlendirilmiş ve Ferdowsi Masshad Üniversitesi araştırma etik kurulu tarafından onaylanmıştır (Onay ID: IR.UM.REC.1399.121). Hiçbir aşı geçmişi bulunmayan ve Prazikuantel Forte ile parazitten arındırılmış 31 ve 33 kg olarak tartılmış olan iki 10 ve 12 aylık melez köpek sağlandı (Alfasan, Hollanda) (Praziquantel, Pyrantel Pamoate ve Febantel, her 10 kg'da bir tablet). Köpekler iki haftalığına üniversite hastanesinde tutuldu ve sağlık durumları kontrol edildi. 1000 dozluk bir şişe Newcastle hastalığı aşısı (Lasota strain, Razi enstitüsü, Karaj; Iran) 6 ml’lik normal tuzlu su içinde çözündürüldü. Ardından, köpeklerin sefalik damarlarına bir IV kateteri yerleştirildi ve çözündürülmüş aşının 6 miligramı her bir köpeğe enjekte edildi. 11 saat sonra, hayvanlara anestezi verildi ve kan hacimlerinin %20’si çıkarıldı. Kan pıhtılaştıktan sonra antikoagülan ve santrifüj olmayan 10 miligramlık tüplere döküldü. Serum ayrıştırıldı ve plastik torbalarda cam tüpler içinde donduruldu. Bu serumlar daha sonra veteriner eğitim hastanesine sevk edilen gençlik hastalığından etkilenmiş köpeklerin tedavisi için test edildiler. Hayvanların sahiplerine tedavi protokolü açıklandı ve onların izni ile tedaviye başlandı. Her bir köpeğin daha önceki aşılanmaları ve parazit önleyici tedavileri de içeren detaylı bir geçmiş kaydı çıkarıldı ve tedavi yalnızca gençlik hastalığı aşısı vurulmayan köpekler üzerinde gerçekleştirildi. Gençlik hastalığı semptomlarının gözlemlenmesi ve tespit edilmesinin ardından, (gastrointestinal, solunum, kutanöz, nörolojik ve sistemik), her köpekten hematolojik değerlendirme için 2 miligramlık kan örneği alındı ve gençlik hastalığının RT-PCR ile kesin teşhisi için -80 derecede EDTA ile işlenmiş tüplerde saklanan 6 miligramlık kan elde edildi. Ayrıca hızlı test kitleri kullanılarak konjonktival sürüntüler de sağlandı (Antijen Hızlı CDV Ag test kiti, Kore). Bu çalışmada, tüm istatistiksel değerlendirmeler, RT-PCR (Ters transkripsiyon Polimeraz zincir reaksiyonu) sonuçlarına göre yapıldı. RT-PCR için kısaca, RNA kan izolasyon kiti üreticinin talimatlarına göre ile tam kandan RNA çıkarıldı. Negatif kontrol için, DEPC (Dietil Pirokarbonat) ile işlenmiş su kullandık. RNA kalite ve miktarı spektrofotometre ile (Thermo Scientific Nanodrop), elektrofezler 6’lık yükleme tamponları kullanılarak agaroz jelinin %1’i kullanılarak (DENAzsit, Mashhad, Iran) analiz edildi ve yeşil DNA görüntüleyici ile renklendirildi (Pars Tous Biotechnology, Masshad, Iran). RNA çıkarılmasının hemen ardından, üreticinin yönergelerine göre, Parstous DNA sentez kiti kullanılarak DNA sentezlendi. Humanizing Genomic Macrogen, Güney Kore tarafından sentezlenen CDV nükleoprotein (NP) gen dizilerinin çoğaltılması için oligonükleotidler primer çifti I, II, II ve temizlik astarı (GAPDH) kullanılarak PCR gerçekleştirildi (Frisk vd. 1999). PCR, neagtif (DEPC ile işlenmiş su) ve pozitif kontroller ile gerçekleştirildi (PCR ürünleri sıralanmış olan bir numune, Bioneer, Güney Kore). Yeşil görüntüleyici ile renklendirilme ve UV ışını altında görüntülendikten sonra, PCR ürünleri, 1x TBE tamponunda %1.5 agaroz jel içinde elektrofez ile analiz edildi. Aşağıdaki kondisyonları olan tüm köpekler tasarım içerisine dahil edildi: 1. Gençlik hastalığının en az iki semptomunu taşıyan köpekler 2. RT-PCR testleri pozitif olan köpekler. 3. Ziyaretlerinden önce herhangi bir antibiyotik almamış olan köepkler. 4. Tedavi sürecini tamamlamış olan köpekler. Köpekler rastgele (Grupların sıralamasına göre) bir şekilde 7 gruba ayrıldılar. 1) Anti-Newcastle hastalığı aşısı serumu (ANHAS), 2) ANHAS+kotrimoksazol (ANHAS+CoTrim), 3) ANHAS+Penisilin-Gentamisin (ANHAS+PG) 4) ANHAS+Sefazolin-Amikasin (anhas+SA), 5) Kotrimoksazol (CoTrim), 6)Penisilin-Gentamisin (ANHAS+PG), 7) Sefazolin-Amikasin (SA) ANHAS- alan gruplardaki serum miktarı subkutan olarak 12 saatte üç kez 1 miligram/köpek+2.2 miligram/10 kilogram BW (vücut ağırlığı) idi ( Sears 2009). Bu yüzden, örneğin, 10 kilogramlık bir köpeğe her seferinde 3.2 miligram anti-Newcastle hastalığı aşı serumu verildi. Kotrimoksazol dozu (Co-Trimoxazole %24, KelaLabaratoria N.V., Hoogstraten- Belçika) intramüsküler olarak her 12 saatte bir 15-30 mg/kg, sefazolin (Cefzolix, Jaber ibn Hayyan, Tahran- İran), intravenöz veya intramüsküler olarak her 8 saatte bir 20-30 mg/kg, amikasin (Ipacin, Caspian Tamin, Tahran- İran) her 24 saatte bir intravenöz veya intramüsküler olarak 15-30 mg/kg, penisilin (Pen 800 Vial, Jaber ibn Hayyan, Tahran- İran) intramüsküler olarak her 24 saatte bir 20000-40000 IU/kg, ve gentamisin (Gentadic, Caspian Tamin, Tahran- İran) intravenöz veya intramüsküler olarak her 24 saatte bir 6-8 mg/kg. Antibiyotikler en az bir hafta boyunca verildi. Gerek görüldüğü takdirde, tüm gruplardan köpekler aynı zamanda alternatif tedavi yöntemleriyle tedavi edildi (Sıvı tedavisi, B kompleksi, antiemetikler). Son olarak, uygun tetkik devamı ile, gençlik hastalığı etkilerinin hematolojik faktörler üzerindeki, önemli semptomlar ve gençlik hastalığının cinsiyet, tür, yaş ile bağının yanında, köpeklerin genel iyileşme (ve ölüm) oranı değerlendirildi. Semptom iyileşmelerindeki gelişim ilaç periyodunun sonuna kadar kayıt edildi. Bunun yanında, belirtilerin nüksetme veya şiddetli hale gelme riskine karşı, köpeklerin durumu tedaviden bir ve üç ay sonra yeniden gözlemlendi. İstatistiksel Analiz: CD’nin total iyileşme (ve ölüm) oranı sıklık oranı olarak rapor edildi. Her bir ilaç grubunun etkinliği ve farklı tedavi grupları arasında karşılaştırma, Ki-kare yöntemi ile değerlendirilen gençlik hastalığının cinsiyet ile olan bağı, köpeklerin yaşı ve ırkları (en az 3 köpek içeren ırklarda) ve tek yönlü varyans ANOVA tarafından gruplar arasında hematolojik indeksler ve hayati bulgular analiz edildi. %0.05’lik bir seviye önemli olarak nitelendirildi. Sonuçlar: Her gruptaki köpeklerin sayısı, iyileşme ve ölüm oranları 1. Tabloda verilmiştir. Bu çalışmaya, gençlik hastalığına sahip olduğu düşünülen 120 köpek katıldı. 120 köpekten 60’ı iyileşti ve 60 köpek hayatını kaybetti. 113 köpeğe RT-PCR (Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu) uygulandı ve 66 köpekte pozitif yanıt alındı. 66 köpekten 22’si (%33.3) iyileşti ve 44 köpek (%66.7) hayatını kaybetti (1. Tablo). RT-PCR tarafından doğrulanarak, Ki-kare karşılaştırması gençlik hastalığı pozitif ve negatif olan köpeklerin ölüm (ve iyileşme) oranı arasında önemli derecede fark olduğunu gösterdi (p<0.0001). . Sonuçlar aynı zamanda tedavi grupları arasında gençlik hastalığı pozitif köpeklerin ölüm oranında da önemli derecede farklılık gösterdi (P= 0.042). Tedavi grupları arasında eşleştirilmiş karşılaştırma, 1. Grubun ölüm oranının ANHAS+CoTrim (P= 0.007) VE ANHAS+CA (P= 0.036) gruplarından daha yüksek olduğunu gösterdi. ANDVS grubundaki (1. Grub) gençlik hastalığı pozitif olan köpeklerin hiçbiri iyileşemedi. Öte yandan, 1. Grupta yalnızca ANHAS (P= 0.007) uygulanan köpeklere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek olarak, 2. Gruptaki (ANHAS+CoTrim) 13 köpekten 8’i iyileşti (%61.5). Ancak, ANHAS+CoTrim (2. Grup) ile tedavi edilen köpeklerin iyleşme oranı CoTrim (5. Grup) ile tedavi edilen köpeklerden yüksek olmasına rağmen, fark önemli olmamasına rağmen, önem sınırına yaklaşmıştı (P= 0.063). bir antibiyotik kombinasyonu ve ANHAS verilen diğer gruplarda, 4. Grupta (ANHAS+CA), iyileşme oranı %50 idi (10 köpekten 5’i), bu da CA grubundan daha yüksek (%28.6). 3. Grupta (ANHAS+PG) iyileşme oranı %25 idi, bu da 1. Gruptan (%0) daha yüksek ama %28.6’lık bir iyileşme gösteren 6. Gruptan (PG) farklı değil. Bu sonuçlar, sefazolin-amikasin (%50) ile ANHAS verilen köpekleri takiben, kotrimoksazol ile ANHAS verilen köpeklerin daha iyi iyileşme gösterdiğini gösterdi (%61.5). Sonuçlar aynı zamanda RT-PCR ile doğrulanan köpeklerde gençlik hastalığı ölüm oranının daha yüksek olduğunu gösterdi. (66’dan 44’ü, bu da %66.7’ye eşdeğer). Gençlik hastalıkları doğrulanan 66 vakadan, 39’u (%59.1) altı aylıktan küçük, 20’si (%30.3) 6 ila 12 ay arası, ve 7’si (%10.6) 1-5 yaş arasıydı. Gençlik hastalığı olan 6 aylıktan küçük 39 köpekten 27’si (%69.2) hayatını kaybetti. 6-12 ay arası köpeklerde, 20 köpekten 11’i (%55), 1 ila 5 yaş arası köpeklerde, 7 köpekten 6’sı (%85.7) hayatını kaybetti. Farklı yaşlar arasında ölüm oranlarında önemli derece bir fark yoktu (2.tablo).
Ortalama kalp atış hızı, solunum hızı, vücut sıcaklığı, kırmızı kan hücreleri be beyaz kan hücreleri 5. tabloda listelenmişir. Hematokrit (28.82+6.98) ve RBC sayısı (4.80+1.05) gençilk hastalığı negatif olan köpeklere kıyasla gençlik hastalığı pozitif olan köpeklerde önemli derecede düşüş gösterdi ( sırayla, P= 0.012 ve P= 0.015). Diğer hematolojik endeksler ve hayati bulgular gençlik hastalığı pozitif ve negatif köpekler arası önemli derecede bir fark göstermedi (P>0.05). RT-PCR pozitif olan 60 vakadan, 51 köpeğin (%85) hızlı kit testi pozitifti. Diğer taraftan, RT-PCR negatif olan 36 vakadan, 29 vakanın (%81) hızlı kit testi negatifti. Bu yüzden, hızlı kit testlerinin duyarlılık ve özgüllüğü sırasıyla %85 ve %81 idi. Bundan dolayı, hızlı kit testi ve RT-PCR arasında önemli ve güçlü bir ilişki var (P <0.0001, Fi test= 0649). 5.Tablo: RT-PCR ile test edilmiş gençilk hastalığı pozitif ve negatif köpeklerdeki hayati bulguların ve hematolojik faktörlerin Ortalama + standart sapması.
TARTIŞMA: Gençlik hastalığı tedavisi oldukça zor olan ölümcül bir hastalık. Bu hastalığı tedavi etmek için çok çaba sarf edildi, fakat henüz çok az başarı elde edildi. Dal Pozzo vd. (2010), EICAR’ın (bir ribavirinanalog) köpek gençlik hastalığı virüsüne karşı in vitro antiviral etkisini araştırdı. Tedavi için EICAR kullanımının tutarlı olmadığını iddia ettiler, fakat bu çalışma EICAR’ın bir anti virüs olarak CDV’ye karşı kullanımına dair yeni içgörüler sağlıyor (DL Pozzo vd. 2010). Bogdanchikova vd. (2016) köpeklerde gençlik hastalığı tedavisinde gümüş nanopartikülleri ( konak hücreye viral tutunmayı bloke eden) inceledi ve gümüş nanopartiküllerin gençlik hastalığının sinirsel olmayan formunun tedavisinde oldukça etkili olduğunu ve komplikasyon olmadan %90’a varan iyileşme sağladığını gösterdi; ancak, hastalığın nörolojik formunun tedavisinde çok az etkiye sahip. (Bogdanchikhova vd. 2016). Teixeira vd. (2009) Saint Germain’in özünü destekleyici tedaviye ek olarak kullanarak, Brezilya’da köpek gençlik hastalığının iyileşme oranını araştırdı ve bu formülasyonun gençlik hastalığı tedavisinde çok etkili olduğunu gösterdi. Tedaviden bir hafta sonra, 10 köpeğin sinir semptomları düzeldi ve yardım almadan yürüyebildiler (Teixeira vd. 2009). Liu vd. (2016) nörolojik gençlik hastalığı belirtileri olmadan solunum belirtileri gösteren enfekte köpek yavrularını tedavi etmek için domuz anti-köpek gençlik hastalğı virüsü IgG ve F’ab’) 2 antikor fragmanlarını pasif immünoterapi olarak kullandılar ve yavruların %76’sının (25’te 19) hayatta kaldığı görüldü. Ancak, yavruların 25’te 8’i (%32) tedavi sırasında nörolojik belirti gösterdi ( Liu vd. 2016). Lancaster ABD’de bir özel sektör veterineri olan Dr. Sears, kişisel deneyimine dayanarak, köpeklerde üretilen anti Newcastle hastalığı aşısı serumunun (ANHAS) gençlik hastalığının nörolojik belirtileri olan ve olmayan köpekleri iyileştirebileceğini söyledi. Ancak, bilgimize göre, ANHAS’ın köpeklerde CD üzerindeki etkisi hakkında hala bilimsel bir rapor bulunmamaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, gençlik hastalığı olan köpekler için tek başına ANHAS’ın bir etkisi olmadığını gösterdi, çünkü bu serum ile tedavi edilen her yavru köpek hayatını kaybetti. Ancak, yalnızca kotrimoksazol ile tedavi edilen (5. Grup) köpeklerin yalnızca %22.2’si iyileşirken, ANHAS kotrimoksazol ile kombinasyon halinde gençlik hastalığı pozitif köpeklerde %61.5’lik bir iyileşmeye neden oldu. Bu sonuçlar, ANHAS’ın tek başına gençlik hastalığının tedavisi için etkili olmasa da bazı antibiyotikler ile kombinasyon halinde iyileştirici etkileri artırabileceğini gösteriyor. Bu sinerjik artış ayrıca ANHAS’ın sefazolin-amikasin ile kombinasyonunda da görüldü (4. Grup). Çünkü, ANHAS’ın sefakozin-amikasin ile kombinasyonu köpeklerde %50’lik bir iyileşmeye yol açarken, sefazolin-amikasin (7.grup) grubu %28.6’lık bir iyileşmeye yol açtı. Dahası, penisilin, gentamisin verilen köpeklerde, ANHAS bu köpeklerin iyileşme oranını yükseltmedi. Bu farklılıklar önem taşımadığından, ANHAS’ın iyileştirici etkisini değerlendirmek imkansız. Bu çalışmanın zayıf taraflarından biri, nispeten çok sayıda gençlik hastalığına sahip köpek test edilmiş ve tedavi edilmiş olmasına rağmen, çok sayıda grup olması nedeniyle her gruptaki köpek sayısının düşük olmasıdır. Bundan dolayı, her gruptaki birkaç vaka nihai sonucu etkiledi. Ancak bu sonuç, araştırmacılara ileride daha iyi bir yaklaşım bulmak için daha çok köpek üzerinde çalışacakları fikrini verebilir. Sonuçlar bu çalışmadaki gençlik hastalığı ölüm oranının yüksek olduğunu gösterdi (%66.7). Farklı ülkelerden gençlik hastalığı prevalansı ile ilgili birçok rapor bulunmaktadır (Ek-Kommonen vd. 1997; Avizeh vd. 2007; Dezengrini vd 2007; Mosallanejad vd. 2010; Namroodi vd. 2013; Martinez-Gutierrez ve Ruiz-Saenz 2006). Raporların çoğunda, bu hastalığın yaygınlığı serolojik yöntemler ile incelenmiştir, fakat köpeklerde gençlik hastalığının kesin ölüm oranını gösteren birkaç rapor mevcut. Otopsi vakaları üzerine bir çalışma, otopsi hastalarının %11.7’sinin gençlik hastalığına bağlı olduğunu bildirdi (Headley ve Graça 2000). Bir çalışmada, aşılı köpeklerde gençlik hastalığı ölüm oranı %30 olarak tahmin edildi. Bir başka çalışmada, gençlik hastalığı kayıplarının %50’ye vardığı bildirildi (Beineke vd. 2009; Greene 2012). Bu çalışmada, tedavi edilen köpeklerde nispeten yüksek ölüm oranı gözlemlendi (66.7). Bu, tedavi edilmeyen köpeklerin ölümlerinin çok daha fazla olabileceğini gösteriyor. Bu çalışmada, Anti-Newcastle hastalığı aşısı serumu ile tedavi edilen 1. grupta, destekleyici tedavilere rağmen uygun antibiyotik kullanılmamasına bağlı olarak ölüm oranı %100’e ulaştı. Bu aynı zamanda ikincil bakteriyel enfeksiyonların hastalığın ölüm oranını artırmadaki önemini de vurgulamaktadır. Gençlik hastalığı virüsü, bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olarak, bakterilerin büyümesine ve bu bakterilerin ölüme yol açmalarına sebep olabilir (Ek-Kommonen vs. 1997; Blancou 2004). Bu çalışmada, gençlik hastalığının kesin teşhisli hastanın %59’u altı aydan küçüktü. Ancak, farklı yaşlar için önemli bir fark yoktu. Bu, her yaş için yüksek ölüm riski olduğunu gösteriyor. Genç yaşlarda çoğu enfeksiyonun nedeni bu köpeklerdeki bağışıklık sistemi gelişiminin eksikliğidir (Appel and Summers). Bu çalışmada,11 ırkta köpek dağılımı nedeniyle, bazı ırklarda sadece bir enfekte köpek olduğu için, ırkın gençlik hastalığı ölümleri üzerindeki etkilerini araştıramadık, bu yüzden bu ırklar istatistiksel karşılaştırmanın dışında bırakıldı ve yalnızca 3’ten fazla hasta olan ırklar dahil edildi. Dahası, bu cinsler söz konusu olduğunda, toplam köpek sayısı azdı. Diğer çalışmalar, brakiyosefalik köpeklerin genellikle daha dirençli ve gençlik hastalığı geliştirme riskinin daha az olduğunu bildirmiştir. (Latha vd. 2007). Bizim çalışmamızda, adolikosefalik köpek olan Alman Çoban ırkı daha dirençli olduğu için bunun tam tersi doğruydu. Güçlü, büyük ve yerli bir köpek olan Afgan cinsinin gençlik hastalığına daha duyarlı olduğunu belirtmek gerekir. Bu çalışmada, gençlik hastalığı pozitif köpeklerde hematolojik faktörlerin çoğu azalmış olsa da, gençlik hastalığı negatif köpeklere kıyasla sadece hematokrit ve toplam kırmızı kan hücresi sayısı önemli ölçüde azalmıştır. Gençlik hastalığının farklı hematolojik faktörler üzerindeki etkisi çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir. Çoğu çalışma, gençlik hastalığının lenfositleri azalttığını öne sürdü (Appel ve Summers 1995; Larson ve Schultz 2006; Greene 2012), fakat bu çalışmada lenfositlerdeki azalma istatistiksel olarak önemli değildi. Çünkü gençlik hastalığına sahip köpeklerde geniş lenfosit yelpazesi olabilir, bu nedenle bazı gençlik hastalığı pozitif köpeklerde toplam lökosit sayısı artar ve sonuç olarak lenfosit sayısı da artar. Buna karşılık, gençlik hastalığı olan bazı köpeklerde toplam lökosit sayısı, ardından da lenfosit sayısı azalır. Bu köpeklerin değerlerinin ortalaması alındığında birbirlerinin etkilerini bir dereceye kadar nötralize ederler. Bu çalışmada RT-PCR ile hızlı konjonktival kitler arasında yüksek bir korelasyon (P<0,0001) bulundu ve bu korelasyon nispeten güçlüydü (Phi testi= 0.649). Konktival kitlerinin RT-PCR ile karşılaştırıldığında duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %85 ve %81 idi. Bu sonuçlar, konjonktival kit uygulanarak kliniğe sevk edilen birçok hastada (vakaların %85’i) GH tanısının konulabileceğini göstermiştir ki bu test negatif ise %81 oranında doğrudur (An vd. 2008). Ayrıca bu hızlı kitlerinin duyarlılık ve özgüllüğünün %100 olduğunu bildirmiştir (An vd. 2008). Köpek gençlik hastalığının hızlı teşhisi daha iyi tedavi ve hastalığının önlenmesine yol açacağı için, hızlı teşhis için bu kitlerin kullanılması oldukça önemli. RT-PCR ile doğrulanmış köpeklerde gençlik hastalığı ölüm oranının daha yüksek olduğu (%66.7) sonucuna ve tek başına ANHAS’ın gençlik hastalığı tedavisinde hiçbir etkisi olmamasına rağmen, tek başına kullanılan antibiyotiklere kıyasla kotrimoksazol veya sefazolin+amikasin gibi bazı antibiyotiklerle birlikte iyileşme oranını önemli ölçüde iyileştirdiği sonucuna varılmıştır.

Bu yayın, ‘’Evaluation of The Anti-Newcastle Disease Vaccine Serum (ANDVS) on Canine Distemper’’ adlı makalenin Türkçe çevirisidir. Makalenin orijinalini okumak ve kaynakça için tıklayın.

Anti-Newcastle Hastalığı Aşısının Köpeklerde Gençlik Hastalığı Tedavisi Için Kullanımının Değerlendirmesi
Anti-Newcastle Hastalığı Aşısının Köpeklerde Gençlik Hastalığı Tedavisi Için Kullanımının Değerlendirmesi
Anti-Newcastle Hastalığı Aşısının Köpeklerde Gençlik Hastalığı Tedavisi Için Kullanımının Değerlendirmesi
SOSYAL MEDYA
ADA VETERİNER POLİKLİNİĞİ Levent Mah. Sülün Sk. No:14 1. Levent - Beşiktaş / İstanbul Tel : 0212 324 67 32 Tel : 0212 324 67 33 Gsm: 0530 403 55 05 E-posta: [email protected] Web: www.adaveteriner.com 7/24 hizmetinizdeyiz
Bu site Neta Website altyapısı ile hazırlanmıştır.
Daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.
WhatsApp Destek