Diffuse Cardiac Lipomatosis In A Cat

Giriş ve Amaç Kardiyak lipomatozis, kalpte interstisyel alanlarda lipositik hücrelerin birikimi ile seyreden ve bir grup hastalık ile ilişkili bir patolojidir. Fibrozisin de eşlik ettiği yağlanma evcil hayvanlardaki aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisinin en karakteristik bulgusudur. Kalıtsal muskuler distrofiler, kronik iskemi, miyokarditis, obesite, yaşlanma ya da yağ oksidasyonunu engelleyen durumlarda da sekonder olarak gelişebilir. Kedilerde klinik olarak nadiren rastlanır ve nekropsi sırasında rastlantısal olarak tespit edilen sporadik vakalardır. Daha önce bildirilmiş herhangi bir semptom olmaksızın kedide ani ölüme yol açması bakımından bu olguyu nekropsi ve histopatolojik bulguları ile beraber sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem Şiddetli ağrı ve respiratuar distres sendromu ile Ada Veteriner Polikliniği acil bölümüne getirilen 6 kg civarında, 4,5 yaşlı, erkek kısa tüylü İngiliz kedisi furosemid ve deksametazon uygulamasından hemen sonra ex oldu. Hasta sahibinin izni üzerine nekropsi uygulandı. Histopatolojik inceleme için %10’luk tamponlu formol çözeltisine alınan doku örnekleri rutin doku takip işlemlerinden geçirilerek parafin bloklara gömüldü ve 3-4 µm kalınlığında kesitler alınıp Hematoksilen-Eozin (H&E) boyası ile boyanarak ışık mikroskobunda incelendi. Hastanın hayatta olan kız kardeşine uygulanan ekokardiyografik değerlendirmede standart sağ parasternal uzun ve kısa eksen görüntüleri alındı ve modifiye Simpson metodu kullanıldı. Bulgular Postmortem İnceleme Nonfibrinöz ve seröz karakterde perikardial efüzyon; kalpte büyüme, apekste yuvarlaklaşma, sağ ventrikülde dilatasyon ve sol ventriküler duvarda hafif düzeyde kalınlaşma izlendi. Histopatoloji Kalpte miyositlerde diffuz parankim ve yer yer geniş hiyalin dejenerasyon alanlarının yanısıra kas lifleri arasında yaygın lipositik infiltrasyon ve bazı alanlarda kas hücrelerinin atrofiye olduğu; bazı alanlarda kas dokunun fibröz doku ile yer değiştirdiği gözlendi. Karaciğerde hafif düzeyde yağlı değişim izlendi. A. Kalp kası. Periferik adipöz doku (ok). Kas demetleri arasına infiltre olmaya başlamış. H&E.    B. Miyokart içerisinde lipositik infiltrasyon. Adipositler (ok). H&E. C. Miyokardta yaygın fibrozis (yıldız). Muskuler atrofi (a). Kas lifleri adalar halinde görülüyor. H&E     D. Miyokardta fibrozis (yıldız); lipositik infiltrasyon (ok); kaslarda hiyalinizasyon (h). H&E. E. Miyokardta diffuz fibrozis ve kas demetlerinde atrofi. H&E.     F. Miyokard. Masson Trikrom Boyası. Bağ doku mavi; kas doku kımızı renkte gözleniyor. Ekokardiyografi Hareket amplitüdü artmış görüldü. Mitral kapak açılımı biküspit olarak izlendi. Aort kök genişliği normaldi. Triküspit ve aort kapakları açılımı fonksiyoneldi. Sol ventrikül duvarında kalınlaşma saptandı. Küspislerin yapısı doğaldı. FS oranı artmış, ejeksiyon fraksiyonu yeterli seviyede görüldü. LA / Ao oranı 0.97 olarak tesbit edildi. Aorta ve pulmoner arter oranı normal sınırlarda bulundu. İntrakardiyak kitle (Trombus, vejetasyon vs.) görüntüsü izlenmedi. Perikardiyal effüzyon tesbit edildi. Standart sağ parasternal uzun eksen görüntülemesi Ekokardiyografik M-Mod Ölçümleri Tartışma ve Sonuç Daha önce hiçbir hastalık semptomu göstermediği bildirilen hastanın aile öyküsünde babasının 2 yaşında iken asemptomatik olarak aniden öldüğü ancak babasına nekropsi uygulanmadığı bildirildi. Hastanın aynı evde bakılan ve aynı kilodaki kız kardeşine uygulanan ekokardiyografide perikardial boşlukta sıvı izlendi ve M-mod ölçümleri hipertrofik kardiyomiyopati tanısı ile uyumlu bulundu. Hastanın kendisine de ekokardiyografi uygulanamamıştır. Genellikle obesite ile ilişkilendirilen kardiyak lipomatozisin sebebi tam olarak bilinmemektedir ancak ölen kedi kendi ırkı için normal kabul edilen kilo aralığındadır. Genetik yatkınlık ve ırk predispozisyonu araştırılması gereken etiyolojik sebeplerdir. Sonuç olarak, kardiyak lipomatozis olgusunun kedilerde ani ölümlere sebep olabilmesi ve asemptomatik seyretmesi bakımından küçük hayvan hekimliğinde dikkate alınması gereken bir olgu olduğu kanısındayız.

Ek Poster:

SOCIAL MEDIA
ADA VETERINARY POLYCLINIC Levent Mah. Sülün Sk. No:14 1. Levent - Beşiktaş / İstanbul Tel : 0212 324 67 32 Tel : 0212 324 67 33 Gsm: 0530 403 55 05 E-posta: [email protected] Web: www.adaveteriner.com Open 24 hours a day, 7 days a week
This site has been prepared with Neta Website infrastructure.
Cookies are used on our website to provide better service. By using our website you accept cookies.
WhatsApp Support